Kippermoen ungdomsskole

Elevrådet

Elevråd.png

Elevrådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen, dvs. ta opp alle saker som angår elevene. Elevrådet er sammensatt av en tillitselev fra hver klasse. I løpet av de første ukene av skoleåret velger hver klasse en elevrådsrepresentant og en stedfortreder til å representere klassen i elevrådet. Elevrådet velges for et skoleår av gangen.

 

Skoleårets elevråd: se menyen til venstre

 

Utdrag fra opplæringsloven kapittel 11 om elevråd ved grunnskoler (kilde: www.lovdata.no) :

"§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.


Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.


Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.
 

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skole miljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. "

 
Web levert av CustomPublish AS